Historiek

 

 

 

Leeftijd: 168 (sinds 1850)

Plaats: Beveren (Roeselare, WVL)

Wat: aanvankelijk een fanfare, sinds 1965 een harmonieorkest

Dirigeerstok: J. Gillens - Bertje Callebert - Gilbert Arteel - Kristof Casier - Guillaume Noppe (2017)

De dirigenten staan in chronologische volgorde. Namen vóór J. Gillens zijn voorlopig nog onbekend.

Repetitielokaal: Stedelijke Academie voor Podiumkunsten afdeling Beveren

 

 

 

 

 

 

DORPSPERIKELEN

 

Reeds in 1850 schreef arrondissementscommissaris Vandenberghe een brief naar gemeentesecretaris Fol met een vragenlijst aangaande de mogelijke oprichting van een muziekmaatschappij. Deze vereniging had eigenlijk enkel als doel de vocale en instrumentale muziek te onderwijzen. Begrijpelijk dat uit deze periode alles met de jaren onder het stof is verdwenen. Maar we weten wel dat de maatschappij in 1874 een toelage van 300 Bef. van de Staat en nog eens 150 Bef. van de provincie kreeg, een behoorlijk bedrag voor die tijd. De maatschappij telde toen 23 effectieve en 38 ereleden. Een comité van 15 leden zorgde in 1889 voor een nieuwe stimulans en gaf de maatschappij een eigen naam: Orde en Vlijt. Een eerste hoogtepunt werd bereikt op 12 juni 1904 toen niet minder dan 34 sociëteiten hun medewerking verleenden aan een groot festival voor harmonie- fanfare-, en zangmaatschappijen. Er werden toen vier kiosken opgesteld om maximaal van de muzikale prestaties te kunnen genieten. Op dat moment stond de maatschappij onder leiding van voorzitter A. Callewaert en bestuurder H. Vercruysse. Tot 1920 werd de financiële armslag geleverd door de gemeente die een toelage van 400 Bef. toestond. Stilaan groeide het aantal leden naar 40 en het aantal bestuursleden naar 17 in 1927. In datzelfde jaar werd aan het gemeentebestuur een brief gericht met de vraag om de financiële steun op te trekken. Daarbij werd volgende beleefde argumentatie gebruikt: "Wij brengen eerbiedig in overweging dat de koopwaarde van de frank nu zevenmaal minder zijnde dan vroeger, waardoor de toelage van de gemeente eveneens zevenmaal zou mogen verhogen, om evenwaardig te blijven met die van 1914." De oudste inwoners van Beveren herinneren zich wellicht nog de dorpsperikelen uit de jaren dertig. Zelfs de muziekmaatschappij werd erdoor gestoord, met als gevolg een splitsing in 1932. Naast Orde en Vlijt kwam voortaan ook de fanfare "Doe wel en zie niet om" op straat. De voorzitter van de nieuwe maatschappij werd R. Van Eeckhout en M. Cnudde was secretaris. Vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog in 1939 vierde Orde en Vlijt zijn gouden jubileum. In 1941 vroeg het gemeentebestuur aan beide verenigingen om hun samenstelling bekend te maken. Beide fanfares samen telden toen 63 spelende en 39 bestuursleden: van een muziekminnende gemeente gesproken! 

 

 

HERENIGING

 

De oorlogsjaren sloegen overal diepe wonden en dit had ook verstrekkende gevolgen voor het muzikaal leven. Amper was de vrede terug in het land, of de Beverse gemeenteraad, vroeg op de zitting van 21 december 1944, om de twee politieke muziekverenigingen af te schaffen en om te vormen tot één fanfare, buiten alle partijpolitiek om. Dat verzoek viel niet in dovemansoren bij de muziekliefhebbers en de handen werden in elkaar geslagen voor de vorming van een eensgezinde Beverse fanfare die de symbolische naam De Verbroedering kreeg. Voorzitter werd R. Van Eeckhout, ondervoorzitter C. Wybo, zaakvoerder G. Termote, secretaris A. Clement en muziekleider J. Gillens uit Roeselare. De eensgezindheid bracht vruchten op en dit werd al duidelijk bij de organisatie op 8 juni 1952 van een luisterrijk festival met 10 muziekverenigingen. Bertje Callebert uit Roeselare nam in september 1963 de dirigeerstok over van zijn voorganger Gillens. En met succes, want met 91 procent promoveerde De Verbroedering naar tweede afdeling in het provinciaal tornooi dat plaatsgreep in de zaal Patria in Roeselare. Bij een nieuwe auditie in 1965 te Ieper realiseerde men de overgang naar de eerste afdeling met 87 procent. Gezien een aantal klarinettisten zich toen aanboden, werd de fanfare omgevormd tot een harmonie. Het oog lust evengoed iets als het gehoor en door toevoeging van een fris majorettenkorps werd de aantrekkelijkheid van de harmonie verhoogd. Na 36 jaar verdienstelijk leiderschap nam voorzitter R. Van Eeckhout op 1 maart 1968 eervol ontslag en werd erevoorzitter. De bestuursraad duidde unaniem Roger Deceuninck als nieuwe voorzitter aan. Een gestage opgang liet zich voelen in 1971, toen de graad van uitmuntendheid werd afgedwongen op het provinciaal tornooi te Menen. De inzet van de harmonie werd beloond met een optreden op het Nationaal Fedekam tornooi te Lommel, waar Beveren de West-Vlaamse provincie vertegenwoordigde. Het daadwerkelijk hoogtepunt in de bloeiperiode van 11 jaar kwam er op het nieuw provinciaal tornooi te Poperinge, waar de overgang naar de Ereafdeling een feit werd. 

 

 

DIAMANTEN MUZIKANTEN

 

Anno 2002 zijn er bij De Verbroedering twee muzikanten met een respectabel aantal van zeventig dienstjaren. Een mensenleven lang al laten Rudolf Meeuws en Valeer Ramboer muzieknoten weerklinken met veel enthousiasme. Enkel wanneer ze niet meer in de pas kunnen lopen, willen zij er het bijltje bij neerleggen. Nadat zij al het erekruis van Officier in   de Fedekamorde ontvingen, werd hen als toemaatje, enig in België het Kruis van Ridder in de orde Leopold II opgespeld. Rudolf Meeuws, geboren te Beveren in 1923, begon in 1931 solfège te volgen bij muzikant-dirigent Jilaire Vanbelleghem. Amper een jaar later stapt hij mee op met het cornet als instrument. Het was de periode van de dorpsperikelen, maar als jongeling had hij daar geen oor naar. Hij sloot aan bij "Doe wel en Zie niet om", de tegenhanger van Orde en Vlijt. In beide korpsen ging men niet door de muziekwereld als fijnbesnaarde muzikanten, maar het bleef toch een leuke bende. De toenmalige twee muziekverenigingen gaven bij iedere gelegenheid van katoen, tot zelfs in de jaarlijkse processie. Onmiddellijk na de bezettingsjaren in 1944, onder impuls van de toenmalige Beverse pastoor Edgard Vanneste, werd de trend ingeleid voor de grote verzoening. Het was ook de tijd waarin de lat niet te hoog werd gelegd en waarin spelen en repeteren totaal ontspannend waren. Wegens zijn staat van dienst werd Rudolf gevraagd om bestuurslid te worden. De jeugdaangroei stemt hem optimistisch voor de toekomst. Valeer Ramboer, afkomstig uit Gits, zag het levenslicht in 1921. In 1932 speelde hij in zijn thuishaven bij de lokale muziekvereniging Deugd en Vreugd. Na zijn huwelijk in 1948 kwam hij in Beveren wonen en werd hij gepolst om toe te treden tot De Verbroedering. Hij hield de boot enige tijd af en trad pas in 1952 toe tot de Beverse muziekmaatschappij. Evenals zijn muziekbroeder Rudolf heeft hij zijn muziekkennis opgedaan bij de vereniging. 

 

CONCERTEN

 

Reeds jarenlang organiseert De Verbroedering, voor het eerst o.l.v. dirigent Gilbert Arteel en later Kristof Casier, met vandaag de leiding van Guillaume Noppe, een lenteconcert in het voorjaar. Zo wordt de link gelegd van winter- naar zomerperiode. Tevens toont de Beverse harmonie dan welk notenrepertoire zij in petto heeft. Naast de normale activiteiten, waartoe een harmonie zich moet lenen in vreugdevolle dagen is het lenteconcert steeds een muzikaal intermezzo. Achter dit concert, dat altijd een prachtvertoning is, schuilt de vlotte samenwerking tussen het bestuur en de muzikanten, waardoor het woord "Vriendenkring" een echte betekenis heeft.

Sedert 5 jaar hebben we ook ons jaarlijks Kerstconcert in samenwerking met  het koor "Cantate Domino" die elke vrijdag voor Kerstmis doorgaat in de kerk H. Kruisverheffing van Beveren.

Vergeten wij ook niet de jaarlijkse onmisbare steun van het stadsbestuur, die daadwerkelijk meehelpt om deze prestaties te verwezenlijken.

 

 

 

JEUGD

 

Jaren terug zochten de vele jonge Beverse muzikanten liever andere oorden op. Maar de laatste vijftien jaren zit men op gebied van de aangroei van jonge muzikanten terug in de lift. De kommer is voorbij, dankzij de Beverse afdeling van de Roeselaarse academie. Daarbij kreeg De Harmonie ook onderdak in gloednieuwe gebouwen. Zo is de stap voor de jonge muzikanten in spe om de drempel te overschrijden van de muziekschool naar de harmonie zeer klein. Het familiaal karakter van de harmonie wordt zo ook nog eens benadrukt. De toekomst is verzekerd als men ziet dat de harmonie een 15-tal jongeren onder de 25 jaar telt. De onderafdeling van de muziekacademie en het eigen lokaal zijn daar niet vreemd aan. Dankzij de verschillende nevenactiviteiten is men ook financieel safe. De kaartavonden, de verkoop van pannenkoeken en de concerten zorgen voor financiële ademruimte. De stedelijke en provinciale subsidies zijn mooi meegenomen. Maar het leeuwenaandeel van de financiën komt van sponsoring door de Beverse middenstand. Op muzikaal vlak blijft men het ook zeer goed doen. Er zitten enkele uitstekende talenten in het orkest, goed verdeeld over de verschillende instrumentensoorten. Een dorp zonder muziekvereniging is doods en dit kan van Beveren niet gezegd worden.

Sinds de jaren 90 kreeg de harmonie ook een jeugdharmonie, beide onder leiding van dirigent Gilbert Arteel. Ze speelden concertjes op de kerstmarkt en zorgden voor een gezellige sfeer op ook de jaarlijkse kerst- en lenteconcerten. Gilbert Arteel engageerde zich jarenlang voor de harmonie en lag aan de basis van een muzikale familie: bijna al zijn nakomelingen kwamen ook in de Beverse harmonie meespelen, met name 3 kinderen en nog eens 5 kleinkinderen.

Nadat Gilbert Arteel zijn afscheid als dirigent aankondigde in 2008, namen Kristof Casier en Sam Werbrouck over, respectievelijk voor de harmonie en de jeugdharmonie. Gilbert komt tot op de dag van vandaag nog steeds meespelen als klarinettist. Later nam Guillaume Noppe de jeugdharmonie over.

Inmiddels is sinds 2012 de jeugdharmonie verdwenen: de leden van de jeugdharmonie werden allen lid van de gewone harmonie.

In plaats daarvan is er sinds 2013 een jeugddrumband ontstaan o.l.v. van Jens Werbrouck. Hij leidde enkele jongeren die geen muziek kenden op totdat ze in staat waren mooie en spectaculaire shows te geven op onze concerten.

Eind 2016 kondigde de dirigent van de harmonie, Kristof Casier, na 8 jaren dienst zijn afscheid aan, om in het nieuwe jaar te starten met een nieuwe dirigent uit eigen huis: Guillaume Noppe. Datzelfde jaar blies men opnieuw leven in een nieuwe jeugdharmonie: 'De Bevernootjes' onder leiding van Sara Markey.